Algemene gebruikersvoorwaarden
van de website

Artikel 1: Algemeen

De toegang tot de website van WINNIPEG (www.winnipeg.be) en de daarin opgenomen informatie is geheel onderhevig aan de naleving van de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden.

WINNIPEG, hierna “de site” of “de website”, is een website die gehost wordt door de firma PRODUWEB nv, opgericht in de Rue de Lantin, 149 in 4000 Luik.

De website van WINNIPEG wordt beheerd door mevrouw Fabienne Frère, hierna “de beheerder”, met maatschappelijke zetel op de Route de Genval, 18 in 1380 Lasne en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0598.993.509.

In geval van niet-aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden wordt de gebruiker verzocht de website onmiddellijk te verlaten en deze op geen enkele wijze te gebruiken. Voor vragen kan hij met de beheerder contact opnemen via het e-mailadres: winnipeg.be@gmail.com

Artikel 2: Intellectuele Eigendom

Deze website en de teksten, tekeningen, foto’s, illustraties, films, gegevens, databanken, software, domeinnamen, logo’s en elk ander element dat erop voorkomt, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke kopie, aanpassing, vertaling, herschikking of wijziging van het geheel of een deel van deze site, in welke vorm en op welke wijze dan ook – elektronisch, mechanisch of anders – is ten strengste verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de beheerder. Iedere inbreuk kan resulteren in een civielrechtelijke of strafrechtelijke procedure tegen de overtreder.

Artikel 3: Inhoud van de site

De site wordt regelmatig bijgewerkt en de grootste zorg wordt besteed aan het controleren van de relevantie van de informatie op de website. De beheerder kan echter niet garanderen dat alle vermelde informatie juist, betrouwbaar, integer, tijdig, precies en volledig is. Hij is ook niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten die door de adverteerders worden verkocht.

Artikel 4: Beheer van de website

Elke gebruiker van de website verbindt zich ertoe om, zonder dat deze lijst als beperkend wordt beschouwd:

de informatie niet illegaal te exploiteren;

deze website op welke wijze dan ook niet te gebruiken zodat die wordt beschadigd, getransformeerd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt gemaakt;

deze site niet te gebruiken voor de overdracht of verzending van computervirussen of voor de overdracht of verzending van illegale, ongeoorloofde of ongepaste inhoud (in het bijzonder, maar niet uitsluitend, informatie van obscene aard of schadelijk voor de openbare orde);

deze site op welke wijze dan ook niet te gebruiken om inbreuk te maken op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging zoals – onder andere maar niet uitsluitend – het recht op privacy en intellectuele eigendom;

deze website niet te gebruiken voor het verzenden of overbrengen van inhoud voor promotionele doeleinden of voor reclamedoeleinden zonder eerst toestemming te hebben gekregen van de beheerder.

De beheerder van de website is niet aansprakelijk voor de mogelijke verspreiding van virussen in het geval dat dit, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, toch gebeurt en wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade die deze virussen zouden veroorzaken.

Artikel 6: Gebruik van cookies

De cookies die op de website worden gebruikt, zijn bedoeld om de navigatievoorkeuren van de gebruiker te bepalen en het gebruikscomfort te verbeteren. Geen enkele cookie registreert persoonlijke gegevens waarmee de gebruiker telefonisch, per e-mail of per post kan gecontacteerd worden. De gebruiker kan de instellingen van zijn browser wijzigen om het genereren van cookies te voorkomen, met het risico dat bepaalde onderdelen van de site niet meer optimaal functioneren.

Artikel 7:  Hyperlinks

Deze website kan mogelijke hyperlinks bevatten. Deze verwijzen naar andere websites voor strikt informatieve doeleinden. Het wordt sterk aangeraden om bij het raadplegen van deze websites hun privacybeleid te lezen. De beheerder wijst alle verantwoordelijkheid af voor de praktijken en informatie van websites waartoe de gebruiker toegang heeft via het gebruik van eventuele hypertekstlinks op zijn eigen site.

Artikel 8: Bescherming van de privacy – Privacybeleid

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over de bescherming van je persoonlijke gegevens.

Artikel 9: Toepasselijk recht

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden van de website en het gebruik van de website zijn onderworpen aan de Belgische wet. Enkel de burgerlijke of handelsrechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot deze algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website.