Ons Privacybeleid
AVG-naleving

1) VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING

WINNIPEG hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. Wij verwerken persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende verordening en andere wettelijke bepalingen. Elke verwijzing naar de verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR). WINNIPEG engageert zich daarom om de Algemene Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, 2016/679/EG, na te leven.

Met deze vertrouwelijkheidsverklaring wil WINNIPEG de aandacht van haar klanten vestigen op de mogelijke verwerking van persoonlijke gegevens door WINNIPEG en op hun rechten. WINNIPEG behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit document regelmatig te raadplegen. Elke substantiële wijziging zal altijd duidelijk aan hem worden meegedeeld.

2) VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De website www.winnipeg.be is een initiatief van:

Mevrouw Fabienne Frère, Route de Genval 18, 1380 Lasne BTW: BE 0598 993 509

e-mail: winnipeg.be@gmail.com

tel: +32 (0) 2 633 33 08

WINNIPEG treedt op als verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen de persoonlijke gegevens die worden verzameld in de winkel – Route de Genval 18 in 1380 Lasne – of in het kader van externe promotieacties, evenals de doeleinden en de middelen voor de verwerking van deze persoonlijke gegevens. WINNIPEG doet een beroep op een of meer verwerkers die op verzoek of namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen. De verwerker werkt altijd volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Er wordt een beroep gedaan op verwerkers voor datahosting en mailings.

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor intern gebruik verwerkt. WINNIPEG verbindt zich ertoe om geen persoonlijke gegevens aan derden te verkopen voor secundaire of niet-gerelateerde doeleinden zoals bepaald in deze privacyverklaring.

3) VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

WINNIPEG verbindt zich ertoe alleen gegevens te verwerken die relevant en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door WINNIPEG worden verwerkt:

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, land en verjaardag);

Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres);

elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies);

financiële identificatiegegevens (bankgegevens).

De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan de wet toestaat en in geen geval langer dan nodig is om de hierna genoemde doelen te bereiken.

WINNIPEG verzamelt persoonlijke gegevens om een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Gegevensverwerking is essentieel voor het functioneren van de zaak en aanverwante diensten. De verwerking van persoonsgegevens wordt voor specifieke doeleinden uitgevoerd:

De toekenning van de getrouwheidspremie voor de klant die interesse heeft getoond (zie voorwaarden van de getrouwheidspremie)

Het aanbod en de verbetering gepersonaliseerde en algemene diensten van WINNIPEG;

Klantenbeheer, inclusief klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie en het verzenden van nieuwsbrieven;

Marketing, zoals het verzenden van nieuwsbrieven en smsjes van WINNIPEG. In dat geval vraagt WINNIPEG vooraf de vereiste geïnformeerde toestemming van de gebruiker.

Bij het bezoeken van de website worden sommige gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn nodig om het gebruik van onze websites te optimaliseren. Deze gegevens zijn: het IP-adres, de vermoedelijke locatie van de raadpleging, het tijdstip en de dag van de raadpleging, de geraadpleegde pagina’s. Door het raadplegen van de website gaat de gebruiker akkoord met deze verzameling van gegevens voor statistische doeleinden, zoals hierna vermeld.

4) RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

Persoonsgegevens worden altijd verwerkt voor legitieme doeleinden zoals bepaald in artikel 3.

Zij worden op passende, relevante en evenredige wijze verzameld en verwerkt en niet langer bewaard dan nodig om het beoogde doel te bereiken. Tijdens een bezoek aan de winkel en op verzoek van de gebruiker kunnen onjuiste of onvolledige gegevens door ons worden gecorrigeerd. Gebruikers hebben ook het recht om persoonlijke gegevens te laten verwijderen in de volgende gevallen:

de persoonlijke gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;

de gebruiker herroept zijn toestemming voor de verwerking van gegevens en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens;

de gebruiker heeft op rechtmatige wijze een klacht ingediend tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens;

de gegevens worden onrechtmatig verwerkt;

de gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting worden gewist.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven. Volgens de toekenningsvoorwaarden van de getrouwheidspremie leidt het verwijderen van persoonlijke gegevens ertoe dat je het voordeel van de premie verliest (zie voorwaarden van de getrouwheidspremie).

Je hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens met het oog op direct marketing, profilering of voor doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. WINNIPEG zal de verwerking van persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij ze kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking van persoonlijke gegevens die prevaleren boven het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Indien een gebruiker zijn rechten wenst uit te oefenen, moet hij een schriftelijk verzoek en een bewijs van zijn identiteit per aangetekende brief naar het volgende adres sturen: Fabienne Frère WINNIPEG, Route de Genval 18 in 1380 Lasne of per e-mail naar winnipeg.be@gmail.com We antwoorden je zo snel mogelijk, ten laatste één maand na ontvangst van je aanvraag.

5) RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Als je niet akkoord gaat met de verwerking van je persoonlijke gegevens door WINNIPEG, heb je het recht om een klacht in te dienen bij het Gegevensbeschermingsautoriteit – LINK: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger